KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ IDŹ DALEJ W CELU REALIZACJI PROJEKTU „CAMINO – ŁĄCZY NAS DROGA”, FINANSOWANEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Idź Dalej z siedzibą w Ostródzie, 14-100, przy ul. Żeromskiego 8/1. NIP: 741-212-81-21; KRS: 0000514869; REGON: 281624620, reprezentowana przez Zarząd.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit e) RODO – realizacja zadania w interesie publicznym wynikająca ze statutu Fundacji Idź Dalej oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, m.in. obrona Administratora przed ewentualnymi roszczeniami;
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału w projekcie „Camino – łączy nas droga”, a także dochodzenia przez Administratora potencjalnych roszczeń, lub obrona przed takimi roszczeniami;
Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
– upoważnieni pracownicy Administratora;

– usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

– podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności grantodawcy przyznający Fundacji Idź Dalej dotacje na realizację projektów, wyłącznie w celach sprawozdawczych.

5. Pani/Pan, jako Właściciel danych osobowych, posiada prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu wykonywania swoich praw, Właściciel danych może skontaktować się z Fundacją Idź Dalej za pomocą poczty elektronicznej pod adresem fundacjaidzdalej@gmail.com.

6. Dane osobowe beneficjentów projektu będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, realizacji projektu a następnie przez okres 5 lat od zakończenia projektu. Dane osób, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie będą przechowywane do czasu zakończenia okresu sprawozdawczego projektu.

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym do udziału w realizacji Projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.

10. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.