REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Camino – łączy nas droga”

§1

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne

 • Projekt pn. „Camino – łączy nas droga” zwany dalej Projektem, realizowany jest przez Fundację Idź Dalej z siedzibą w Ostródzie (zwaną dalej Realizatorem). 
 • Projekt stanowi zadanie publiczne zlecone w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 i jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w 2022 r. pomiędzy Realizatorem a Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa.
 • Termin realizacji projektu: od 01.06.2022 do 30.11.2023 r.
 • Biuro Realizatora znajduje się w Olsztynie (10-038 Olsztyn), ul. Św. Wojciecha 2/14A –tel. 507 600 706, e-mail: fundacjaidzdalej@gmail.com 
 • Szczegółowe informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie internetowej Realizatora: fundacjaidzdalej.pl oraz w mediach społecznościowych i mediach tradycyjnych.
 • Niniejszy regulamin określa zasady realizacji Projektu oraz rekrutacji uczestników.

§2

Cele Projektu

 • Celem Projektu jest zwiększenie wiedzy o Szlaku św. Jakuba i wolontariacie oraz wzrost zaangażowania społecznego u min. 200 osób, mieszkańców Polski poprzez udział w cyklu szkoleń i warsztatów w formule on-line, uczestnictwo w webinarach, wydarzeniach live organizowanych w mediach społecznościowych oraz udział w ogólnopolskiej konferencji.
 • Projekt ma na celu promocję szlaku Camino de Santiago jako jednej z form ekologicznego pielgrzymowania.
 • Projekt ukierunkowany jest na zbudowanie sieci wsparcia i kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi Szlakiem św. Jakuba oraz wzrost ich poczucia odpowiedzialności za Camino de Santiago. 

§ 3

Zasady realizacji projektu

 • Projekt ma charakter ogólnopolski.
 • Projekt jest realizowany poprzez organizację poszczególnych wydarzeń projektowych, w których udział jest bezpłatny (z wyjątkiem kursu on-line „Idę na Camino”).
 • Uczestnictwo w Projekcie możliwe jest po spełnieniu kryteriów opisanych w Zasadach uczestnictwa i rekrutacji niniejszego regulaminu.
 • Realizator Projektu oraz zatrudniony przez Realizatora personel projektowy odpowiada za prawidłowy przebieg projektu w oparciu o zatwierdzony harmonogram i kosztorys.

§ 4

Zasady uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie

 • Uczestnictwo w projekcie możliwe jest poprzez następujące działania:
  • Kurs on-line „Byłem na Camino” (dla osób z doświadczeniem Camino)
  • Kurs on-line „Idę na Camino” (dla osób wybierających się na Camino)
  • Cykl spotkań on-line „Camino – łączy nas droga” (dla osób chętnych)
  • Konferencję „Eko-inspiracje na Camino de Santiago”
 • Realizator przeprowadzi otwartą rekrutację dla uczestników kursów on-line na zasadach opisanych niżej:
  • Kurs on-line „Byłem na Camino” (przeznaczony dla przyszłych mentorów)

– termin rekrutacji: 01.10.2022 – 15.11.2022

– w rekrutacji mogą wziąć udział osoby w wieku 18-65 lat, zamieszkujące terytorium Polski, które odbyły przynajmniej jedną wyprawę szlakiem Camino de Santiago po 2010 r.

– osoby zgłaszające się do projektu zobowiązane są wypełnić ankietę on-line zamieszczoną na stronie internetowej 

– Realizator po zapoznaniu się ze zgłoszeniami wybierze max. 25 osób, z którymi przeprowadzi rozmowy telefoniczne lub przy pomocy platformy Zoom w celu określenia ich motywacji, poziomu zaangażowania na rzecz promowania Camino de Santiago w środowisku lokalnym oraz predyspozycji do bycia mentorem

– w trakcie rekrutacji dodatkowo punktowane będą wykazane działania wolontarystyczne, zaangażowanie w promowanie eko-wędrowania oraz współpraca z organizacjami caminowymi

– Realizator przygotuje wewnętrzną listę rankingową oparciu o wyniki rekrutacji. Pierwsze 20 osób z listy zostanie zakwalifikowane do wzięcia udziału w kursie on-line „Byłem na Camino”

b) Kurs on-line „Idę na Camino” (przeznaczony dla przyszłych mentee)

– termin rekrutacji: 01.11.2022 – 31.12.2022

– uczestnictwo w kursie wiąże się z wniesieniem opłaty za kurs w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych, zero groszy) na konto Fundacji: 77 2030 0045 1110 0000 0393 4300 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)

– w rekrutacji mogą wziąć udział osoby powyżej 18 roku życia, zamieszkujące terytorium Polski, które zainteresowane są przygotowaniem indywidualnej wyprawy na Camino de Santiago

– osoby zgłaszające się do projektu zobowiązane są wypełnić ankietę on-line zamieszczoną na stronie internetowej 

– Realizator po zapoznaniu się ze zgłoszeniami wybierze max. 50 osób, z którymi przeprowadzi rozmowy telefoniczne lub przy pomocy platformy Zoom w celu określenia ich motywacji, powodów skorzystania z tego rodzaju wsparcia oraz określenia poziomu zaawansowania przygotowań do planowanej wyprawy

– Realizator przygotuje wewnętrzną listę rankingową oparciu o wyniki rekrutacji. Pierwsze 40 osób z listy zostanie zakwalifikowane do wzięcia udziału w kursie on-line „Idę na Camino”

c) Rekrutacja będzie opierała się na zasadach antydyskryminacyjnych. Na jej wynik nie będą miały wpływu takie czynniki jak: płeć, status majątkowy, miejscowość pochodzenia, sytuacja rodzinna i zawodowa oraz światopogląd.

d) Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione kandydatom drogą mailową bądź telefonicznie.

 • Każda z osób zakwalifikowanych do udziału w kursach on-line zobligowana jest do podpisania porozumienia projektowego, w których wyrazi zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności przedstawioną przez Realizatora oraz zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w wydarzeniach przygotowanych przez Realizatora.
 • Zakwalifikowany do projektu uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na przedstawioną treść porozumienia, co jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie przed rozpoczęciem zajęć on-line.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w kursach on-line w trakcie ich trwania jest możliwa jedynie w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wydarzeń losowych. W takich sytuacjach Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Realizatora Projektu o rezygnacji z dalszego wsparcia projektowego. Realizator ma prawo przyjąć do projektu osoby z listy rezerwowej stworzonej podczas rekrutacji.
 • Uczestnictwo w cyklu spotkań on-line jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób i odbywać się będzie w formule webinaru bądź wydarzenia live na profilu Facebook.
  • Na wydarzenie – webinar obowiązują zapisy poprzez stronę internetową. Każda z zainteresowanych osób otrzyma indywidualny link do wydarzenia.
  • Na wydarzenie – live na profilu Facebook nie obowiązują zapisy. W wydarzeniu może wziąć udział każda zainteresowana osoba korzystająca z portalu społecznościowego Facebook.
 • W konferencji udział weźmie 60 osób (uczestników kursów on-line) i min. 20 osób, przedstawicieli organizacji caminowych oraz uczestników otwartych spotkań on-line, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w wydarzeniu i wypełnią formularz zgłoszeniowy zamieszczony przez Realizatora na stronie internetowej. 

§ 5

Prawa Uczestników Projektu

 1. Uczestnik ma prawo do:

a) otrzymywania informacji o szczegółach planowanych zajęć oraz ich terminach drogą mailową, telefoniczną lub osobiście w Biurze Projektu.

b) kontaktu z Realizatorem Projektu na każdym etapie jego realizacji

c) informacji zwrotnej nt. realizacji Projektu oraz jego poszczególnych działań kierowanej do Realizatora

§ 6

Obowiązki Uczestników projektu

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
 • podpisania porozumienia sporządzonego przez Realizatora, w którym określone będą zasady uczestnictwa dla każdego z kursów on-line
 • udziału we wszystkich zajęciach w ramach kursów on-line zgodnie z harmonogramem
 • udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu Projektu, 
 • bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach, mogących  zakłócić dalszy jego udział w Projekcie, 
 • każdorazowego zgłaszania swojej nieobecności na zajęciach on-line nie później niż 3 dni przed planowanym terminem spotkania.
 1. W przypadku złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń zawartych w formularzu zgłoszeniowym lub porozumieniu z Realizatorem, które będą skutkować niekwalifikowalnością Uczestnika w ramach Projektu:

a) Uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników Projektu w trybie natychmiastowym.

b) Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu kosztów przewidzianych jednostkowo, poniesionych przez Realizatora i zakwestionowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

c) Uczestnik nie będzie miał możliwości przystąpienia do kolejnych projektów i inicjatyw organizowanych przez Realizatora. 

§ 7

Postanowienia końcowe

 • Realizator będzie starał się przeprowadzić Projekt z należytą starannością i dokładnością, chcąc dostarczyć Uczestnikom usługi i produkty najwyższej jakości.
 • Realizator nie bierze odpowiedzialności za wydarzenia losowe, które mogą wydarzyć się w czasie trwania Projektu i mieć znaczący wpływ na jego przebieg (epidemia, wojna, itd.). Jednakże w przypadku zaistnienia takowych Realizator wraz z grantodawcą dołożą wszelkich starań, aby projekt został odpowiednio zmodyfikowany (jeśli zaistnieje taka potrzeba) i zrealizowany z osiągnięciem założonych rezultatów.